Обявление: издадена е Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат:
След извършване на регулационните промени УПИ V, кв. 7 се разделя на два поземлени имота по регулационните линии. Съществуващите регулационни линии се връщат по имотни граници на имоти с пл.сн. № 269,270 и 271, като уличната регулация се запазва. Образуват се следните имоти след направени регулационни промени::
– УПИ V269, с площ 296 кв.м, като в образуването на УПИ V269 участват 296 кв. м от имот с пл. сн. № 269.
– УПИ VI 269,270,271 с площ от 392 кв. м. В образуването на УПИ VI 269,270,271 участват 47 кв.м. от имот с пл. сн. № 271, 112 кв. м. от имот с пл. сн.№ 270 и 233 кв. м. от имот с пл. сн.№ 269.
УПИ V269 и УПИ VI 269,270,271 се запазват с отреждане за жилищно строителство, с показатели за зона (Жм).
Заповедта е издадена след явила се необходимост от издаване на мотивирано разрешение за изработване на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация въз основа на становище от Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията обективирано в Протокол №20/17.12.2020г. т.2 и съгласно правомощията на Кмета на Община Доспат по чл.124а, ал.2, във връзка с чл.135 ал.5 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл. 44 от ЗМСМА,
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 375 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat