ОБЩИНА ДОСПАТ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ОБЩИНА ДОСПАТ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА
„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Община Доспат в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „ Асистент“.
Социалната услуга е с капацитет 20 потребители. Включва почасова грижа и подкрепа за самообслужване; движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Предоставя се в домашна среда след извършена индивидуална оценка на потребностите индивидуален план за подкрепа.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден.
1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
-Заявление-декларация (по образец)
-Документ за самоличност (за справка);
-Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка);
-Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие);
– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК или
други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);
– Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.
2. Кандидатите за длъжност „Асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография (по образец) ;
4. Документ за завършено образование (копие);
5. Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие, ако са приложими);
6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Изисквания към кандидатите за работа:
– Образование – първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
– Кандидатите за работа да са безработни лица.
– Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
– Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
– Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на до 3-ма потребители, след провеждане на подбор.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Асистент“ се подават от 25.01.2021 г. в сградата на Община Доспат, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Подадените Заявления-декларации до 05.02.2021 г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.
Образци на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Доспат, на адрес: www.dоspat.bg,
e-mail:obshtina.dоspat@dоspat.egov.bg , ел. страница на вестника на община Доспат.
За допълнителна информация тел. 0893406293/0895331821 – Отдел „Образование, култура и социални дейности“ в Община Доспат.


СV асистент

Заявлениея кандидат асистент

Заявление потребител

Декларация асистент

(Visited 416 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat