Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -38 от 15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат. С настоящия проект се изменя РП на гр. Доспат за кв. 22, одобрен със Заповед № 730 от 28.06.1984г. и изменен със Заповед № 385 от 04.11.1999г. и Заповед № 618 от 27.10.2014г., както следва:.
УПИ II969 и УПИ III972 отпадат. Урегулира се нов поземлен имот УПИ IV978,7040,7057 с площ от 1487 кв.м. и отреждане за сграда със смесено предназначение.
Регулационните линии на УПИ IV978,7040,7057 минават частично по имотни граници на ПИ 23025.501.978, с изключение на уличната регулация ( 67 кв.м. от ПИ 23025.501.978 се отнемат за път, 27 кв.м. от ПИ 23025.501.7057 и 40 кв.м. от ПИ 23025.501.7040 се придават към УПИ IV978,7040,7057).
УПИ IX7039 с площ от 976 кв.м. се променя на УПИ IХ7057 и става с площ от 949 кв.м.
( 27 кв.м. от ПИ 23025.501.7057 се отнемат и се придават към УПИ IV978,7040,7057).
УПИ IХ7057 се запазва с отреждане за обществено обслужване и търговия.
УПИ ХII7040 с площ от 157 кв.м. става с площ от 121 кв.м. ( 36 кв.м. от УПИ XII7040 се придават към IV978,7040,7057).
УПИ XII7040 се запазва с отреждане за озеленяване.
УПИ IV978,7040,7057 се отрежда за сграда със смесено предназначение и попада в устроиствена зона ( Жм ), с максимално допустими градоустройствени показатели съгласно наредба № 7, чл.15, определени с чл.19, ал 1от ЗУТ.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 191 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat