Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -37 от 15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат. С настоящият проект се изменя РП на с. Късак за кв. 10 одобрен със Заповед № А – 50 от 20.02.1992г. и изменен със със Заповед № А – 311 от 06.07.2017г.
Северната регулационна линия на УПИ I се променя по регулационните линии, указани в плана. Към УПИ I с графична площ от 3677 кв.м се добавят 144 кв.м от УПИ XII за детска градина и след направените промени УПИ I с отреждане за училище става с площ 3821 кв.м.
Транспортното обслужване на УПИ I ще се извършва от съществуваща улица.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 135 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat