Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № K -36 от 15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат. С настоящият проект се изменя РП на с. Црънча за кв. 15 одобрен със заповед № А – 252 от 22.10.1991г.
Урегулират се нови поземлени имоти УПИ XII и УПИ XIII и двата с площ от 80 кв.м. по регулационните линии, УПИ XII и УПИ XIII се отреждат за гаражи и попадат в устройствена зона (Жм) с максимално допустими градоустройствени показатели съгласно наредба № 7, чл.15, определени с чл.19, ал 1от ЗУТ.
Транспортното обслужване на УПИ XII и УПИ XIII ще се извършва от съществуваща улица.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 122 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat