Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -30 от 14.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак, общ. Доспат. С настоящият проект се изменя регулационния план на с. Късак за кв.10, одобрен със заповед № А-118 от 03.07.1998г..
УПИ VIII отпада, а 186 м2 от старото УПИ VIII, съставляващ имот с пл. сн. № 291 се придават към УПИ VII с графична площ от 315м2 .
След направени регулационни промени УПИ VII се променя на УПИ VII291 и става с площ 501м2.
151 м2 от старото УПИ VIII се придават към УПИ IX и след направените регулационни промени УПИ IX става с площ 550м2 .
УПИ VII291 и УПИ IX се запазват с отреждане за жилищно строителство и попадат в устройствена зона (Жм) с максимално допустими градоустройствени показатели, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Транспортният достъп до УПИ VII291 и УПИ IX, кв.10 на с . Късак, се осъществява от съществуваща улица.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 102 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat