Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № K -31 от 14.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Любча за кв.45 одобрен със заповед №1398 от 16.11.1983г. и изменен със Заповед № 407 от 07.12.1999г.
Урегулира се нов поземлен имот УПИ XXX 514 с площ от 109 м2 по регулационните линии.
В образуването на УПИ XXX 514 участват 109 м2 от поземлен имот с пл. №514.
УПИ XXX 514 се отрежда за търговия и попада в устройствена зона ( Оо ) с максимално допустими градоустройствени показатели, съгласно ОУП на Община Доспат:
Транспортният достъп до УПИ XXX 514, кв.45 на с. Любча, се осъществява от съществуваща улица .
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 38 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat