Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност. Правила за пожарна безопасност

Областна дирекция на МВР – Смолян и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян апелират към гражданите за повишаване бдителността при боравене с открит огън и лесно запалими продукти
По данни на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” през изминалото денонощие в страната са възникнали 198 пожара. Всички са погасени или локализирани. Подкрепа пожарникарите получават от горските служители и Българската армия, които заедно с доброволците се включват при всеки по-голям пожар.
Според статистиката, в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % основно причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. Такъв тип пожари се разпространява бързо, обхващайки големи площи труднодостъпни за високопроходимата пожарната техника места. Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в земеделските земи и горски масиви, а така също и в урбанизираните територии. Характерно за тези пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често и бързо променя своята посока. Поради това за ликвидирането им се изискват привличането на значителни сили и средства.
Огнеборците и полицаите, апелират към хората да бъдат изключително стриктни в спазването на противопожарните изисквания, както и да бъдат бдителни за всички рискове в този пожароопасен сезон. Максимално да се ограничи почистването на земеделски земи с механизация и никакво унищожаване на тревни отпадъци с огън и палене на стърнища.
Служителите от подразделенията на ОДМВР – Смолян и РДПБЗН – Смолян са инструктирани да следят стриктно за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи, палене на огън на открито в земеделските земи, в частни дворове, в близост до залесени площи и гористи местности, а при забелязване на признаци на пожар – дим, мирис на загоряло и пламъци, незабавно да се подава информация, като се уточнява мястото, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение и наличие на хора, пребиваващи в близост до огнището.
Създадена е организация и се провеждат срещи с кметовете на населените места и органите на местната власт и самоуправление, представители на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопанска техника, обработваща селскостопански земи, на които да бъде обърнато внимание за засилване на тяхната бдителност по отношение на пожарната безопасност.
Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян припомня основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:
•недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
•всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
•преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
•никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;
•не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
•не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
•разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места;
•забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата;
•за недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
•бъдете внимателни при боравене с открит огън.
Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление.
При открити признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци), възможно най-скоро, съобщете за възникналия пожар на телефон 112!

(Visited 19 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat