Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 21.12.2020 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

Изх. №ОбС-07-474/16.12.2020г.

П О К А Н А

На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М Е:

Общинските съветници на заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 21.12.2020 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Докладна записка с вх.№ОбС-01-468/14.12.2020 г. Относно: Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Доспат
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
2.Докладна записка с вх.№ОбС-01-450/20.11.2020 г. Относно: Одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2021г.
Докладва:Кметана Община Доспат
инж. Елин Радев
3.Докладна записка с вх.№ОбС-01-471/15.12.2020г.Относно: Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
C0VID-19″ и реализиране на дейности по цитираната програма.
Докладва:Кметана Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-473/17.12.2020 г.Относно: Промени в щатното и длъжностно разписание на Общинска администрация Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5.Докладна записка с вх.№ОбС-01-445/13.11.2020 г. Относно: Мотивирано предложение за изработка на ПУП-ИПР за кв.14 по плана на село Црьнча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6.Докладна записка с вх.№ОбС-01-470/15.12.2020г.Относно:Разрешение за изработка; Одобряване на задание,Сключване на предварителен договор на ПУП – ИПР за кв.18Б на гр.Доспат.
Докладва: Александър Куцлев
Общински съветник
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-472/17.12.2020 г. Относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Доспат за имот с идент. №23025.50.3 в м. „Ирийте” по КК и КР на град Доспат с възложител Андрей Халачев.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
8.Докладна записка с вх.№ОбС-01-469/15.12.2020г.Относно: Продажба на имоти общинска собственост чрез публичен търг.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

9. Разни.

Общински съвет Доспат

(Visited 79 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat