Проект за 400 хил. лева подписа Кметът – в три села ще се изграждат многофункционални спортни площадки

Многофункционални спортни площадки за селата Барутин, Бръщен и Змеица

На 22.06.2020г. председателят на МИГ инж. Адалбeрт Ферев и Кметът на община Доспат инж. Елин Радев подписаха поредния административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Договорът е тристранен и е между ДФЗ-РА, МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” и бенефициента община Доспат. Дейностите по проектното предложение са свързани с изграждането на три многофункционалните игрища, които ще се използват за няколко вида спортни игри – футбол на малко поле, баскет бол и волейбол. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 391 042,10 лева без ДДС.

(Visited 2 023 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat