До всички хора с увреждания на територията на Община Доспат … Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От Управителния съвет на ОО на СИБ общ. Доспат- Председател Аки Джинсов

До всички хора с увреждания на територията на Община Доспат , които искат да си добият дърва за огрев. Ви уведомяваме , че – ТП ДГС – Доспат с разпореждане на Директора Стилиян Балталиев са подсигурени отдели с предимство на достъпни места за всички хора с увреждания , горските стражари са предупредени за това .

 

Благодарим за съдействието на:

Инж. Елин Радев
Кмет на Община – Доспат

Инж. Стилиян Балталиев
Директор ТП ДГС – Доспат

(Visited 389 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat