РУО Смолян обяви конкурс за директори за училищата в с. Барутин и с. Змеица

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СМОЛЯН

    

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД 09- 2 / 05.06.2020 г.

 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

О Б Я В Я В А М

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Смолян:

 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
 1. ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци Смолян
 2. ПГТТ „Христо Ботев“ гр. Смолян Смолян
 3. ПГЕ „А.С.Попов“ гр. Девин Девин
 4. ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ гр. Девин Девин
 5. СУ „Антим І“ гр. Златоград Златоград
 6. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Барутин Доспат
 7. ОУ „Васил Левски“ с. Змеица Доспат
 8. СпУ „Олимпийски надежди“ гр. Чепеларе Чепеларе

 

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

ІІ. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;
 2. Да не е поставен под запрещение;

3.Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

 1. Да не е лишен от правото да упражнява професията;
 2. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;
 3. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 4. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж. За заемане на длъжността „директор“ в спортно училище е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.;
 5. Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:
  1.1. Допускане по документи;
  1.2. Писмен изпит – тест

1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на РУО – Смолян списък с недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.
 3. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото на провеждане на конкурса и едновременно с това публикува на интернет страницата на РУО – Смолян списък с допуснатите кандидати, в който се посочват датата, часът за започване и мястото на провеждане на конкурса.
 4. Разработват се три варианта на тест, които включват 50 затворени въпроса.
 5. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
 6. Решаването на теста е анонимно, като всеки кандидат попълва формуляр по образец, който се запечатва в плик малък формат. Решеният тест заедно с малкия плик се поставят в плик голям формат, който се запечатва.
 7. Председателят на конкурсната комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.
 8. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 9. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
 10. Комисията оценява кандидатите по следните компетентности, съгласно Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

11.1. Педагогическа компетентност
11.2. Управленска компетентност, включваща:

           – Административна и правна култура

           – Планиране, организиране и контрол

           – Управление на ресурси

11.3. Социална и гражданска компетентност

 ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до началника на Регионално управление на образованието – Смолян за участие в конкурса. В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща;
 2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта
 3. Документ за самоличност (представя се при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата незабавно);
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж или професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);
 6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в РУО – Смолян.

При подаване на документите на кандидатите или на техните пълномощници се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. включително в Регионално управление на образованието – Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. „България“ 14, ет. 5, стая № 515, лице за контакт: Йорданка Карова – ст. експерт ЧР, тел. 0301/6-24-53, моб. 0879959587

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

Мария Семерджиева

Началник на Регионално управление

на образованието – Смолян

(Visited 1 079 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *