Започна приемането на заявления за целева помощ за отопление

От 1 юли започна приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г. Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

С Заповед на № РД-01-191 от 08.07.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика са определени :

  • Месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. – 104,71 лв., като за целия отоплителен сезон помощта е 523,55 лв.
  • Корекционен коефициент, с които се намалява размера на пенсиите – 1,639.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

Заявление-декларация може да се получи от Дирекция „Социално подпомагане“ или на адрес:

(https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti).

 

ПЕТЯ ПАМПОРОВА,

директор на

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СМОЛЯН

(Visited 222 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat