Частично бедствено положение в Община Доспат … Заповед

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ДОСПАТ

З А П О В Е Д

№ К-24/12.01.2021 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.1, т.1 и на чл.65, ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с възникналото в периода 06.00 часа на 11.01.2021 г . до 08.00 часа на 12.01.2021 г. Наводнение и Свличане на земни и скални маси на територията на община Доспат

НАРЕЖДАМ:

1. Въвеждам в действие Общинския план за защита при бедствия – част , Наводнение и част Свлачища .
2. Обявявам “ Частично Бедственото положение” на територията на община Доспат за населените места Барутин / наводнение / , Късак ;Чавдар,с.Любча и с.Бръщен / свлачища /
3. Мерки за овладяване на бедствието:
– Дежурните екипи на основните съставни части на Единната спасителна система – РД “ПБЗН” / или РС ПБЗН/, ОД на МВР /ПУ – Доспат/ и Центъра за спешна медицинска помощ незабавно да започнат спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в най-засегнатите от наводнението и свлачищата райони;
– Органите на Областна дирекция на МВР – РУ Девин да извършат необходимото регулиране на движението в засегнатите от наводнението и свлачищата райони;
– Да се приведат в готовност всички сили и средства от ведомствата, общината и търговските дружества, включени в плана за наводнение и свлачища;
– Кметовете на населените места / села Барутин, с.Чавдар, Късак, Любча и Бръщен / да съдействат при организиране работата на щаба под ръководство Ръководителя на място на екипите от ЕСС при извършване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи в засегнатите от наводнението и свлачищата населени места;
– Екипите на единната спасителна система да работят денонощно до възстановяване на нормалния ритъм на живот за населението. Сменяемост на екипите да се извършва от техните ръководители;
– при необходимост Зам. Кмета на общината / или друго отговорно лице съгласно плана ЗБ / да организира съгласно Разчета за евакуация:
o временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от пострадалите райони;
o да осигурят настаняване в подходящи жилища /палаткови лагери/ на население без подслон, както и тяхното осигуряване с хранителни продукти и вода;
o грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани от хората, които обичайно ги полагат;

4. Временни ограничения върху правата на гражданите;
– забранявам влизане, пребиваване и движение в местата на разрушенията на външни лица, освен екипите на единната спасителна система;
– забранявам дейности от физически и юридически лица, които затрудняват или възпрепятстват осъществяването на спасителните работи;
– разрешавам незабавното извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха за живота и сигурността на населението;

5. Назначавам следните длъжностните лица за прилагането на предприетите мерки;
 – Заместник Кмет на община Доспат ;
 – Секретар на ОЩ за изпълнение на ПЗБА на община Доспат ;
 Кметовете на населени места Барутин, Късак, Чавдар ,Любча и Бръщен;
 – директор на ОП „ ОБЧ „ при община Доспат
 РУП Девин, ПУ Доспат
 Началник на РС ПБЗН Доспат
 Началник експлотационен район Доспат към ЕООД “ВиК”;
 Началник КЕЦ – Девин

6. Начало на въвеждане на бедственото положение 09.00 часа на 12.01.2021 г.

7.Срок на действието на бедственото положение 7 дни до 19.01..2020 г.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на ОЦ към ПБЗН, МВР и областния управител.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ
инж. Елин Радев


Заповед


K-24

(Visited 1 768 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat