Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение №193/04.12.2020 г. на Общински съвет Доспат,

О Б Я В Я В А

І. Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м. (четиристотин осемдесет и пет квадратни метра), актуван с АОС №2539 от 13.10.2020 г., начална тръжна цена 2 522,00 лв. (две хиляди петстотин двадесет и два лева) без ДДС, съгласно Решение №193/04.12.2020 година на Общински съвет Доспат;
Депозит за участие в търга по точка I – 20 % от началната тръжна цена да се внесе до края на работния ден преди датата на провеждане на търга по сметка: IBAN: BG 65 IABG74913301010903 , BIC код на Асет Банк АД :IABGBGSF, клон Доспат.
Дата и час на провеждане на търга: търгът ще се проведе на 29.01.2021 г. от 14,00 часа.
Място на провеждане: гр.Доспат, в заседателна зала №301, етаж IIІ в сграда на община Доспат, ул. „Капитан Петко войвода” №3.
Тръжни книжа се закупуват до 17,00 часа на 21.01.2021 година от касата на общината – стая №103, етаж I в сградата на община Доспат, ул. „Капитан Петко войвода” №3 за сумата от:
– 50 лева /петдесет лева/ за имота описан в точка I.
Същите се попълват и предават до 28.01.2021 г. в деловодството на община Доспат до 17,00 часа .
Оглед на имота и депозит се внася до 16,30 часа на 28.01.2021 година .
Пълна информация на тел. 0894 65 69 71 – инж. Н.Велинов

инж. Елин Радев
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

(Visited 281 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat