Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат с възложител: Община Доспат

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат с възложители: Община Доспат
Проектът се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно Решение на Общински съвет № 157, взето с Протокол № 14/28.09.2020г, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ Общински съвет Доспат.

Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 126 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat