Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“ ЕООД

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“ ЕООД
Проектът се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно Решение на Общински съвет № 118, взето с Протокол № 9/29.05.2020г, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, чл.124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ Общински съвет Доспат.

Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 78 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat