Временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ А-595/14.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД – 01-603/13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се противоепидемична обстановка

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.
3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% .
7. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най- малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
8. Посещенията в дискотеки, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет.
9. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
10. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № А-591 от 12.10.2020 г.

II. Заповедта влиза в сила от 14.10.2020 г.

Заповедта да бъде изпратена на кметовете по населени меса и кметския наместник за сведение и изпълнение да бъде оповестена на населението чрез сайта и вестника на община Доспат .
Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Заповед № А-595/14.10.2020 г.

(Visited 696 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat