Кметът на Община Доспат отмени вечерния час … заповед

З А П О В Е Д
№ А-215/08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № ОС–04-02-129/07.04.2020 г. на Областния управител на област Смолян

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОТМЕНЯМ Т.1 от моя Заповед № А-181/19.03.2020 г.: “Считано от 19.03.2020 г. се въвежда вечерен час на територията на община доспат от 22.00 до 06.00 ч. вечерния час не важи за работещите на смени,лицата отиващи и връщащи се от работа и лицата нуждаещи се от медицинска помощ“.
2. Настоящата заповед да се изпрати на кметовете на населените места, кметския наместник, до ПУ на МВР – гр. Доспат и се оповести на населението за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб.

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Заповед

(Visited 457 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat