Община Доспат и ТД на НАП – Смолян приемат документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус на лица с прекъснати права

Уважаеми жители на общ. Доспат, информираме Ви, че във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, има лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложени ограничения в придвижването от едно населено място в друго и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК, ПУК код/ или класифициран електронен подпис /КЕП/.

В тази връзка, община Доспат и ТД на НАП – Смолян осигуряват възможност, на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинска администрация Доспат и кметства по съответните населени места.

Обръщаме внимание , че служителите на общината и кметствата не се ангажират със даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи, тъй като това не е от тяхната компетенция.

Ангажиментите на служителите на общинската администрация са: установяване самоличността на лицето направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); сканиране на представените документи и изпращането им по електронна поща в офиса на ТД на НАП Смолян. Всяко лице, заявител, следва да предостави електронна поща, на която да бъде върната информация от служителите на НАП, след обработка на документите му. Ако не притежава такава, информацията ще бъде върната на ел. поща на общината. В този случай е необходимо лицето да предостави на служителите от общината телефон за обратна връзка.

В случай на необходимост, гражданите могат да получават информация за здравноосигурителния си статус чрез обаждане в офис на ТД на НАП – Смолян на телефон 0301 / 60 215 или 0301 / 60 253, както и на национален телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.

От ръководството на общ. Доспат

––

Декларация образец №7

(Visited 439 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat