Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места… Заповед

Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:

 

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“

Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете на:  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-131_doplva_zapoved__rd-01-124.pdf

(Visited 236 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat