ОБЯВЛЕНИЕ: На 30.04.2020 г. община Доспат приключва проект № BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички“.

ОБЯВЛЕНИЕ

На 30.04.2020 г. община Доспат приключва проект № BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички“.

Уважаеми жители на община Доспат,

На 30.04.2020 г. в община Доспат приключва проект № BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички” , Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.
Срокът, в който проектът се реализира е 01.05.2018г.-30.04.2020г.
Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора са в размер на 262 817,50 лв., от които:
– за закупуване на хранителни продукти / разходи за единица продукт – топъл обяд / на 190 представители на целевата група, ползващи услугата , по 2,50 лв. 3а единица продукт – общо 238 925,00лв.
– административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за закупуване на хранителни продукти/разходи за единица продукт-топъл обяд /, но не повече от 11 946,25 лв.;

– разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация, в размер на 5 на сто от стойността на разхода за закупуване на хранителни продукти/разходи за едиица продукт-топъл обяд/, но не повече от 11 946,25 лв.

За периода от стартирането на проектните дейности до настоящият момент е осигурен топъл обяд всеки работен ден на 190 потребители ежедневно, в седем на брой трапезарии, в сградите на ДГ по населените места, както следва:

гр. Доспат – ползватели на услугата „Топъл обяд“ – 51 бр.
с. Барутин – ползватели на услугата „Топъл обяд“ – 35 бр.
с. Змейца – ползватели на услугата „Топъл обяд“18 бр.
с. Црънча – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 17 бр.
с. Бръщен – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 25 бр.
с. Късак – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 18 бр.
с. Любча – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 26 бр.

а/ Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
б/Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
в/ Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; на които се предоставя храна по населените места, както следва:

В допълнение се предлагат и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и подобряване на социалната интеграция, те допълват предоставянето на топъл обяд, които ще се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:
– възможности за ползване на други социални и/или административни услуги;
– за подпомагане на достъпа на здравни и образователни услуги;
– за управление на семейния бюджет;
– за здравословно и балансирано хранене;
– други форми на подкрепа и/или съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

С прилагане на тази мярка се цели намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение.

(Visited 590 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *