Заповед относно: провеждане на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие ” ОБЧ – Доспат” град Доспат

ЗАПОВЕД
№А – 661-1
гр. Доспат 13.11. 2019 г.
На основание чл. 44, ал.2 във връзка с ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.чл.89 – 95 от глава V, раздел IV от КТ, чл. 8, ал.2 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие “Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат” и във връзка с провеждане на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие ” ОБЧ – Доспат” град Доспат,

НАРЕЖДАМ:

1.ОБЯВЯВАМ конкурс за заема на длъжността директор на Общинско предприятие ” ОБЧ – Доспат”.
2.ОПРЕДЕЛЯМ ред и начин на провеждане на конкурса както следва:
I – 1-ви етап. Проверка за допустимост на кандидатите по документи.
На този етап комисията да извърши проверка на приложените от кандидатите документи към заявлението за участие, относно наличието на минималните изисквания за заемане на длъжността. Кандидатите, чиито документи не удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността не се допускат до следващия етап.
На 17.12.2019 г. Комисията за провеждане на конкурса обявява списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на община Доспат и в интернет страницата на община Доспат;

II – 2-ри етап – Решаване на Теоретичен Тест – 19.12.2019 г. от 14.00 часа в Община Доспат, ул.”Капитан Петко Войвода” №3.
На 20.12.2019 г. Комисията за провеждане на конкурса обявява списък на кандидатите с техните оценки, както и списък на кандидатите, допуснати до
третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Доспат и в интернет
страницата на община Доспат;

III – 3-ти етап – събеседване с кандидатите – 23.12.2019 г. от 14.00 часа в Община Доспат, ул.”Капитан Петко Войвода” №3.
На 27.12.2019 г. Комисията за провеждане на конкурса обявява представилия се успешно кандидат с неговата оценка и класиране по реда на следващите участници, на таблото за обяви на община Доспат и в интернет страницата на община Доспат.

Документите за участие в конкурса за избор на директор на Общинско предприятие “Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат” се приемат в деловодството на община Доспат, находящо се в гр.Доспат, ул.”Капитан Петко Войвода” № 3, до 17.00 часа на 13.12.2019 г. Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието на общинското предприятие.
Документите за допустимост се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса. След изтичане на срока, документи не се приемат. Не се правят промени и допълнения във вече подадените документи.
Отговорност за приема и съхраняването на документите за участие в конкурса възлагам на Милена Терзиева – деловодител на община Доспат.
Длъжностното лице, което приема документите, не носи отговорност за неправилно попълнени или не представени в определения срок документи по вина на участника.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов – Секретар на община Доспат.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение чрез поставяне на таблото за обяви на община Доспат, интернет страницата на община Доспат и на страниците на един регионален е един местен вестник.

Инж. Елин Радев: /п/ ЗЗЛД
Кмет на Община Доспат


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Всеки кандидат задължително трябва да отговаря на следните минимални изисквания, а именно:
а) Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.
б) Професионален опит – минимален професионален стаж – 4 години;
в) Компютърна грамотност – MS Office, Internet, e-mail, способност за работа с периферни устройства(принтер, скенер, факс и др.);
г) Свидетелство за управление на МПС, категория „В”;
д) Да притежава организационни и комуникативни умения, умения за работа в екип;
е) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

Кандидати, който не отговарят на изискванията за степен на образование или минимален професионален стаж ще бъде отстранявани от участие в конкурса.

Кандидати с опит в сферата на разработването, управлението и отчитането на проекти по Оперативните Програми на ЕС, с опит в сферата на строителството и реконструкцията на сгради и съоръжения, както и такива които ползват писмено и говоримо чужд език ще се ползват с предимство при оценяването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ

1. Заявление за участие – по образец;
2. Свидетелство за управление на МПС (копие);
3. Документ удостоверяващ професионален стаж (копие);
4. Документ за завършено средно и висше образование (копие);
5. Документи удостоверяващи придобита езикова или друг вид квалификация (копие), в случай че кандидата е преминал квалификационно обучение извън образователната степен.
6. Свидетелство за съдимост;

7. Лична карта (копие);

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Visited 221 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *