Обявление: Непрекъснато се приемат заявления за услугата „Топъл обяд“

Уважаеми жители на община Доспат,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на договор  № BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички”на община Доспат по  Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България,  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.

Към настоящият момент, след определения статус от Д”СП”- гр.Девин, „Топъл обяд” се предоставя на общо 190 бр. потребители от седемте трапезарии, както следва:

            1. ДГ „Слънце” гр.Доспат, ул. „Шипка”№2 – 51 бр. ползватели на услугата;

              2. ДГ „Елица” с.Барутин, ул. „Детелина”№5 – 35 бр. ползватели на услугата;

              3. ДГ „Звънче” с.Змейца, ул. „Граничар”№1 – 18 бр. ползватели на услугата;

              4. ДГ „Зора” с.Црънча, ул. „Просвета”№ 9А -17 бр. ползватели на услугата;

              5. ДГ „Кокиче” с.Бръщен, ул. „Изгрев”№ 13 – 25 бр. ползватели на услугата;

              6. ДГ „Мечта” с.Късак, ул. „Родопи”№ 7 – 18 бр. ползватели на услугата;  

              7. ДГ „Петя Дубарова” с.Любча, ул. „Орфей”№ 46 – 26бр. ползватели на услугата;

Срок за изпълнение на Договора е до 30.04.2020 г. Приемът на заявления е през целия период.

            Документи могат да подават кандидат-потребители от следните целеви групи.

       1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

                   2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”;

                   3. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.

            С прилагане на тази мярка се цели намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение.

В допълнение се предлагат съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и подобряване на социалната интеграция.

 Към заявлението по образец  се прилагат следните документи:
             – копие от актуален медицински документ ТЕЛК, ЛКК, епикриза и др. медицински документ, доказващ здравословно състояние;

Лицата, желаещи да ползват услугата „Топъл обяд” подават заявление  в залата на читалище „Иван Вазов”в общинска администрация гр. Доспат.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat