Кръгла маса на тема “Социалната икономика и социалното предприемачество – възможности и предизвикателства за обществеността на община Доспат” ще се проведе в гр. Доспат

Изх. № АПИО-2423/16.10.2019 г.

 

ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

governor@region-smolyan.org

 

ДО

РДСП – СМОЛЯН

dsp-smolian@asp.government.bg

 

ДО

Д „СП” – ГР. ДЕВИН

dsp-devin@asp.government.bg

 

ДО

СЛУЖИТЕЛИТЕ

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОСПАТ

obshtinadospat@abv.bg

 

ДО

РАБОТОДАТЕЛИ

ОТ ОБЩИНА ДОСПАТ

 

ДО

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ

НА КНСБ

СМОЛЯН

rksknsb_sm@abv.bg

 

 

 

ПОКАНА

За кръгла маса на тема “Социалната икономика и социалното предприемачество – възможности и предизвикателства за обществеността на община Доспат”

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Доспат е бенефициент и изпълнява Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът за управление на проекта има удоволствието да Ви покани на заключителна кръгла маса на тема “Социалната икономика и социалното предприемачество възможности и предизвикателства за обществеността на община Доспат” в изпълнение на Дейност № 6: „Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество”.

Събитието ще се проведе на 30 октомври 2019 г. от 11,00 часа в Туристически информационен център – гр. Доспат, изложбена зала: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода” № 1.

Целта на предстоящата дискусия е да се повиши осведомеността на местния бизнес, неправителствени организации и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество.  Ще бъдат популяризирани добрите практики на социалните предприятия, с цел да се открият възможностите пред работодателите.  На срещата ръководителят на Проекта ще представи резултатите от изпълнението му, реализираните дейности и популяризиране на  социалния ефект от неговото осъществяване.

 

Инж. Веселин Калфов

Ръководител на Проект

  

С уважение,

СЛАВЕЙКО СЕЛЬОШЕВ

ВРИД Кмет на Община Доспат

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г.,  проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”

(Visited 65 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat