Асфалтират общински път и улици в село Ягодина в размер на 375 634,00 лева без ДДС чрез МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 02.09.2019г. председателят на МИГ инж. Адалбeрт Ферев подписа  първия административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Договорът е тристранен и е между ДФЗ-РА, МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” и бенефициента община Борино. Дейностите по проектното предложение са свързани с реконструкция и рехабилитация на общински път и улици в село Ягодина, като одобрената стойността е в размер на 375 634,00 лева без ДДС.

Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” съобщиха, че забавянето по одобряване на проекти от Стратегията за водено от общностите местно развитие е поради административни пречки от страна на Държавен фонд земеделие и се надяват разглеждането на следващите процедури да бъдат в съответно определените срокове.

(Visited 367 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat