Съдия Илияна Ферева – Зелева изнесе открит урок в СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат

Районният съд в Девин проведе открит урок в СУ „Димитър Благоев“ в Доспат, съобщи председателят на инстанцията съдия Илияна Ферева – Зелева. Инициативата се състоя на 10 януари т.г. и е част от „Образователна програма – Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие“ по Споразумение № Д01 – 82/31.03.2021г. за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Обучението се реализира по инициатива на директора на училището Емил Хавальов и преподавателят Ваня Мутафчева в „Час на класа“ по темата „Правен статус на човека и гражданина. Права и задължения на учениците в българското училище“.

Темата беше представена от съдия Илияна Ферева – Зелева, с думите: „Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко“ – Джон Лок, с които подчерта основната цел на инициативата – да се повиши информираността и правната култура на учениците за структурата и значението на органите на съдебната власт. Това е тази държавна власт, която осъществява защита на правата и законовите интереси на човека и гражданите. Желаем да живеем в модерна и демократична държава, в която върховенството на закона е висша ценност, поради което ние трябва да знаем какви са нашите права и задължения и механизмите за тяхната защита, в случаите когато те са нарушени. Темата се представи чрез мултимедийна презентация на основните международни нормативни актове и договори в областта на правата на човека – „Всеобща декларация за правата на човека“, „Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“ и „Конвенция за защита правата на детето“, които са част от вътрешното право на страната. Конституцията беше представена като основен нормативен акт и фундамента на българското законодателство в областта на човешките права. Механизмите за тяхната защита се представиха чрез симулативен процес по казус „Непълнолетните лица извършители и жертви на престъпления“, чрез който се представиха правата и задълженията на участниците в наказателния процес и работата на съда и прокуратурата по предаване на съд и реализиране на наказателната отговорност на непълнолетен извършител на тежко умишлено престъпление.

При решаване на въпроса за отговорността учениците, влизайки в ролята на съдебен състав постановиха въпроса „Може ли да бъде наложено наказание глоба на непълнолетно лице?“. Съдия Зелева им разясни, че това наказание не са налага на непълнолетно лице, а то се заменя със съответни пробационни мерки или обществено порицание. Под формата на симулативен процес се представиха санкциите в случаите на нарушения на основните задължения на учениците „да не упражняват психическо и физическо насилие, да не употребяват тютюн, алкохол и наркотични вещества“, за нарушение на които може да бъде санкциониран както със санкция, съгласно Закон за предучилищното и учлищното образование, така и да понесе своята отговорност като обвиняемо лице, ако нарушението, съставлява тежко умишлено престъпление. Влизайки в ролята на съдия и съдебни заседатели, прокурор и адвокат беше представено правото на справедлив процес, на лична свобода и неприкосновеност на личността, съответно ролята на участниците в наказателния процес – обвиняемия, пострадал и свидетел. Задължението на свидетеля да разкаже истината на съда, за да бъде реализирано правото на справедлив процес, правото на личен живот и правото на обществото да бъде информирано.

Председателят на съда запозна учениците с правната рамка в българското законодателство на основните права и задължения на ученици като участници в образователния процес. Санкциите в случай на неизпълнение на задълженията им като ученици да присъстват и участват в учебните часове, да съхраняват авторитета на училището, да зачитат правата, честта и достойнството на другите и да не прилагат физическо и психическо насилие.

Присъствената форма на обучението бе повод да се връчи на ученика Мирко Славов Бекиров – 10а клас плакет за отличено есе в конкурса за ученическо есе по темата „Търпимост или толерантност: Защо говорим за права на човека, но не и за негови отговорности?“

На взелите участие 17 ученици от 10 а клас и 25 ученици от 8а клас на СУ „Д. Благоев“ – Доспат и учителите В. Мутафчева, С. Моллова, които взеха активно участие в провеждане на обучението се връчиха удостоверения.

Съдия Зелева поздрави и благодари на учениците и техните ръководители – Ваня Мутафчева, Капка Бозова, Емил Хавальов, Севдалина Моллова, за проведените успешни събития и инициативи в програмата в периода 2020 – 2021г. в дистанционна електронна форма в условията на противоепидемични мерки от Covid19 и изрази увереност, че предстоящите инициативи през 2022г. ще могат да бъдат проведени присъствено с посещение на съдебната сграда и възстановяване на добрите практики по програмата в реална среда.

Източник: вестник „Отзвук“.

(Visited 673 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat