Срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица изтича на 3 май 2022 година

Физическите лица, регистрирани, като земеделски стопани декларират доходите си пред приходната агенция само по електронен път. Подаването на формулярите може да се направи с Персонален индификационен код /ПИК/ или чрез класифициран електронен подпис.
Лицата, които подадат годишната си декларация до 31 март 2022 г. по електронен път ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.
Лицата, извършващи стопанска дейност, като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ подават годишната данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни 2022 г.
Физически лица, получили доходи от субсидии през 2021 г. и не са регистрирани като земеделски стопани в Държавен фонд земеделие, не следва да подават годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, тъй като този доход се облага с окончателен данък при източника.

Офисът на НАП в Смолян е с непрекъснато работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

(Visited 96 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat