Обявление за конкурс за директор на ДГ „Зора“ – с. Црънча, община Доспат

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № К – 342/ 18 .05.2021 г. на Кмета на Община Доспат е обявен конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Зора“, с. Црънча, община Доспат – на пълно работно време.

І. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

ІІ. Минимални изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
1. Да е български гражданин.
2. Да не е поставен под запрещение;
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
4. Да не е лишен от правото да упражнява професията;
5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;
6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
7. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж;
8. Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и /или „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

ІІІ. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
1. Академични компетентности:
1.1. Първоначална професионална подготовка;
1.2. Учене през целия живот;
2. Организационни компетентности;
3. Управление на ресурси;
4. Комуникативни компетентности:
4.1. Умение за сформиране на екип и работа в екип;
4.2. Умения за работа с родители и други заинтересовани лица;
5. Административни компетентности.

– ІV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит – тест;
1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на община Доспат списък с допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.
4. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати, датата, часът за започване и мястото на провеждане на конкурса и едновременно с това публикува информацията на интернет страницата на община Доспат.
5. Разработват се три варианта на тест, които включват 30 затворени въпроса.
6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7. Решаването на теста е анонимно, като всеки кандидат попълва формуляр по образец, който се запечатва в плик малък формат. Решеният тест заедно с малкия плик се поставят в плик голям формат, който се запечатва.
8. Председателят на конкурсната комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати се уведомяват датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
9. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
10. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
11. Комисията оценява кандидатите по компетентностите, съгласно Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:
11.1. Педагогическа компетентност
11.2. Управленска компетентност, включваща:
– Административна и правна култура;
– Планиране, организиране и контрол;
– Управление на ресурси.
11.3. Социална и гражданска компетентност.

V. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до кмета на община Доспат за участие в конкурса. В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща;
2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;
3. Документ за самоличност (представя се при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата незабавно);
4. Копия от документите (заверени вярно с оригинала) за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж или професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);
6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
При подаване на документите на кандидатите или на техните пълномощници се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІ. Срок и място за подаване на документите.
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в центъра за административно обслужване на гражданите, ет.1, стая 103, в сградата на община Доспат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Обявата се публикува: и на сайта на Община Доспат. Кандидатите подават документи в запечатан плик, върху който са изписани имената на кандидата, електронна поща и телефон.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Доспат и на официалният сайт на община Доспат: www.dospat.bg.

За информация: тел. 0898 572 501 – инж. Светлин Красенов, гл. експерт и началник отдел ОКСД в община Доспат.

(Visited 296 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat