Кметът подписа договор за реконструкция и обзавеждане на училището в село Бръщен

Кметът на община Доспат инж. Елин Радев подписа договор за реконструкция и обзавеждане на училището в село Бръщен.

Договорът е под  №  BG06RDNP001-7.002-0003-С01 от 08.05.2019 година за предоставяне на БФП / безвъзмездна финансова помощ / по ПРСР за периода 2014-2020 г. , по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. финансиран от ЕЗФРСР / европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименованието на проектното предложение е „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен, а срокът за неговото изпълнение 36 месеци.

Кратко описание на проектното предложение: Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен, включващо разходи за обзавеждане и всички съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за подготовка и управление на проекта, разходи за проектиране, строителен надзор, авторски надзор и непредвидени разходи за строително-монтажни работи.

Цел/и на проектното предложение: Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване на качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством рекострукцията на училището.
Проектното предложение включва реконструкия и подобряване на сградния фонд и материалната база на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен.
Основната цел на това проектно предложение е: Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.

Обща стойност на договора /БФП – 173 606 лева

Срок за изпълнение : 36 месеца

(Visited 552 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat