Кметът на Община Доспат подписа първите договори на потребители на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ
Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2021г. Кметът на община Доспат инж. Елин Радев подписа първите договори на 20 потребителя по социалната услуга „Асистентската подкрепа“.
„Асистентската подкрепа“ е социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „ Асистент“.
Социалната услуга е с капацитет 20 потребители. Включва почасова грижа и подкрепа за самообслужване; движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Предоставя се в домашна среда след извършена индивидуална оценка на потребностите индивидуален план за подкрепа.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден.
1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
-Заявление-декларация (по образец)
-Документ за самоличност (за справка);
-Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка);
-Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие);
– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК или
други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);
– Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.

2. Кандидатите за длъжност „Асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография (по образец) ;
4. Документ за завършено образование (копие);
5. Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие, ако са приложими);
6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Изисквания към кандидатите за работа:
– Образование – първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
– Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
– Кандидатите за работа да са безработни лица.
– Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
– Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
– Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на до 3-ма потребители, след провеждане на подбор.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Асистент“ се подават в сградата на Община Доспат, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.
Образци на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Доспат, на адрес: www.dоspat.bg, e-mail:obshtina.dоspat@dоspat.egov.bg , ел. страница на вестника на община Доспат.
За допълнителна информация тел. 0893406293/0895331821 – Отдел „Образование, култура и социални дейности“ в Община Доспат.

(Visited 631 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat