Проект на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Доспат за 2021 година

Уважаеми съграждани Публикуваме за обществено обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Доспат за 2021 година .Моля да представите мниния и предложения по електронен път на имейла на община Доспат:obshinadospat@dospat.egov.bg или чрез деловодстовото на Община Доспат на адрес : гр.Доспат ,улица “ К.Петко войвода “ №3 ,етаж 1,стая №103 до 17 часа на 10.02.2021година . Общественото обсъждане ще се проведе на 11.02. от 11,00 часа в залата на Общински съвет на същия адрес.

Мотиви за приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Доспат за 2021 година
І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.8,ал.9 от Закона за Общинската собственост.
ІІ. Цели, които се поставят –Въвеждане на прозрачност при управлението на общинската собственост
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – няма да бъдат необходими.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – ще се получи прогнозируем бюджет на община Доспат за 2021 година .
V. Четиринадесет дневен срок за публичното и обсъждане – Поради поставени срокове в Закона за Бюджета на Република България за 2021 година и задълженията на общините да ги приемат да края на м. февруари за година отнасяща се е необходимо да се приложи по краткия срок на публичното обсъждане . Програмата се приема от Общинския съвет преди бюджета на общината за съответната година .


ОС Програма РОИ – 2021 година-Коректна

(Visited 86 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat