Започна изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“/МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ/

На 20.01.2021 г. в качеството си на бенефициент, Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № МДР-ИП-01-27/07.05.2020г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”
Започна изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат- осмоъгълна беседка за отдих; – двойна покрита пейка с маса за отдих; – кошче за отпадъци; – свободно стояща камина за барбекю на открито; – паркинг за посетители за 4бр. автомобили, който обслужва обособено място за пикник; – алея с ширина 1,2м, свързваща паркинга за посетители с поставените обекти. Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в РТ
Целите на този проект са повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в РТ. Настоящият проект допринася за насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика от Стратегията за ВОМР на МИРГ ВЗР: Девин – Батак – Доспат. Мярката е в съответствие със Стратегическа цел повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия на СВОМР на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат и насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район от СВОМР.
Проектът с № BG14FMOP001-4.12-0006 e на стойност 142 507,82 /сто четиридесет и две хиляди петстотин и седем лева и осемдесет и две стотинки/, която се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, от които 85% в размер на 121 131,65 /сто двадесет и една хиляди, сто тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ се осигурява от Европейския съюз и 15% в размер на 21 376,17 лв. /двадесет и една хиляди, триста седемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ от Държавния бюджет на Република България”.

Проекта е с начало: 07.05.2020 г. и край 07.11.2021 г.
Срок на изпълнение, месеца 18

(Visited 671 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat