Община Доспат обявява публично обществено обсъждане за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

Уважаеми жители на община Доспат,
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и във връзка със Заповед №АП-03-14-8/14.01.2021 г. на областния управител на област Смолян, при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност обявяваме обществени консултации с гражданите и юридическите лица за срок от 14.01.2021 год. до 28.01.2021 год.
Уведомяваме, че на 29.01.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат
Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg и в деловодството на община Доспат, на адрес: гр. Доспат, ул. “Капитан Петко Войвода“ №3

14.01.2021 г.
Община Доспат

проект
ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От
Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В рамките на обявената покана за общественото обсъждане на план-сметката, са постъпили две предложения за промяна начина на определяне и администриране на такса Битови отпадъци, които налагат изменение и допълнение на наредбата по чл.9 от за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат, както следва:
Предложение с вх.№ИОС-01-188/10.12.2020г. от Зам. кмета на общ. Доспат, в което се предлага да се допълни чл.12 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ с нови алинеи 4 и 5.
Текстовете и мотивите на вносителя са видни от самото предложение Приложение № 1/, което е неразделна част от настоящата докладна записка.
Предложение с вх. № ИОС-01-187 / 10.12.2020г. от Н-ка на ОП „ОБЧ – Доспат“, в което се предлага да се допълни чл.1б от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ с нова алинея 3.
Другото предложение е в чл.18, досегашния текст- да стане ал.1 и да се допълни с нова ал.2. Съответно в приложението за размерите на ТБО да се прецизират текстовете съгласно направените предложения.
Същите текстове бяха включени за обсъждане от ОбС Доспат с Докладна записка Вх.№ОбС-01-483/22.12.2020 г. и взети с Решение №206/23.12.2020 г. в т.2 за допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, но със Заповед №АП-03-14-8/14.01.2021 г. на областния управител на област Смолян, същата е обявена за незаконосъобразна, поради не спазване на императивното изискване на чл.26 от ЗНА, т.е. проекта за изменение на наредбата да е качен на интернет страницата на община Доспат, заедно с мотивите, съответно доклада за обществени консултации в законоустановения срок.
1. Причини и мотиви, които налагат приемане на наредбата са следните:
С приемането на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат са утвърдени таксите, които общинска администрация събира, за извършваните от нея услуги на физически и юридически лица, като една от тях е таксата за битовите отпадъци.
Към сега действащите разпоредби в Глава втора, Местни такси, раздел Първи – Такса за битови отпадъци от Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ на Община Доспат, са постъпили предложения с вх. № ИОС-01-188 /10.12.2020 г. от Зам. кмета на общ. Доспат, в което се предлага да се допълни чл.12 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ с нови алинеи 4 и 5, и предложение с вх. № ИОС-01-187/10.12.2020 г. от Н-ка на ОП „ОБЧ – Доспат“, в което се предлага да се допълни чл.1б от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ с нова алинея 3. Другото предложение е в чл.18, досегашния текст- да стане ал.1 и да се допълни с нова ал.2. Съответно в приложението за размерите на ТБО да се прецизират текстовете съгласно направените предложения. Текстовете и мотивите на вносителите са видни от предложенията Приложение № 1/ Приложение №2, които са неразделна част от настоящата докладна записка.
Причините за определяне, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА на срок от 14 дни за публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат са, че обсъждането на План сметката, свързана с Такса за битови отпадъци, раздела по който са постъпили предложенията за изменения и допълнение на наредбата по чл.9 от ЗМДТ е обявена за публични консултации още на 20.11.2020 год., като постъпилите предложения за изменения и допълнения в наредбата също са публикувани с при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност на датата на постъпване им, а именно 10.12.2020 год., като считано от този срок в производството по издаване на посочения акт от страна на граждани и организации (21.12.2020 г.-датата за обществено обсъждане), също е можело да постъпят писмени предложения, становища и възражения, но такива не са депозирани. На сесията на общински съвет Доспат, провела се на 23.12.2020 год. , на която също са обсъждани постъпилите предложения за допълнения и изменения на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, също не са поставени допълнителни предложения.
Друг съществен мотив за визираните изключения в ал.4 на чл.26 от ЗНА за определяне на по-кратък срок е необходимостта от внасяне на бюджета в срок до 15.02.2021 год., тъй като промените в Наредбата почл.9 от ЗМДТ засягат някои проходните и разходните параграфи на община Доспат, то същите следва д се обсъдят и вземат, като решение за приемане/неприемане, преди внасянето на бюджета на община Доспат за 2021 год.

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите. Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община Доспат.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Равнопоставеност и справедливост между задължените лица, физически и юридически лица – търговци;
Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси на територията на общината;
Законосъобразност при определяне на размера на местните такси;
Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.
Минимално повишаване приходите на общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:
Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на страницата на вестника на Община Доспат.
На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Доспат уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на страницата на вестника на Община Доспат. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Доспат и на ел. адрес на общината на e-mail: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg.
Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и имайки предвид провелото се обществено обсъждане на предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси в общ. Доспат /Наредбата почл.9 от ЗМДТ/, предлагам следният проект за

РЕШЕНИЕ:

От изложеното до тук и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат и чл. 9 от ЗМДТ, и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат, както следва:

1. В Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси в общ. Доспат /Наредбата по чл.9 от ЗМДТ/ се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Чл.12 се допълва с нови ал.4 и 5. Така чл.12 добива следния вид:
Чл.12.(1). Таксата се заплаща от собствениците на недвижими имоти, находящи се в границите и районите определени по реда на чл.11, ал. 2.
(2). При учредено вещно право на ползване, задължен за такса за битови отпадъци е
ползвателя или концесионера;
(3). Когато, недвижим имот, за който се дължи такса за битови отпадъци, правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат такса за съответните части, които притежават. Всеки от съсобствениците може да плати такса за битови отпадъци за целия имот за сметка на останалите.
(4). /Нова, в сила от 01.01. 2021 г./ Физическите и юридическите лица, които ползват жилищни или нежилищни сгради , или части от тях за извършване на търговска дейност, включително и при отдаване под наем за търговска дейност, заплащат такса за Битови отпадъци за сградата или съответната част от нея, съгласно промилите определени за нежилищни имоти на фирми /юридически лица/.
(5). /Нова, в сила от 01.01.2021 г./ Когато размера на ТБО се определя и заплаща на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, съдовете за събиране на отпадъци се предоставят на задължените лица /ЗЛ/ според размера на начислената им такса, както следва:
а) когато размера на начислената такса надвишава сумата предвидена за заплащане на контейнер – 4 куб. м., на ЗЛ се предоставя контейнер 4 куб. м.
б) когато размера на начислената такса надвишава сумата предвидена за
заплащане на съд от тип „Бобър“, но е по-малка от тази за контейнер – 4 куб. м., на ЗЛ се предоставя съд от тип „Бобър“.
в) когато размера на начислената такса е по-малък от предвидената такса за съд от тип „Бобър“, на ЗЛ се предоставя 110 л. кофа от тип „Мева“.
1.2. Чл.16 се допълва с нова ал. 3. Така чл.16 добива следния вид:
Чл.16. (1) Таксата не се събира, когато Общината не предоставя услугата по чл.11, ал.1.
(2) /нова от 31.03.2017 г./ Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, собствениците или ползвателите на имоти, които не ги използват през цялата година и на незастроени дворни места в регулационните граници на населените места на общината. Освобождаването се осъществява на основание подадена декларация в община Доспат от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година, по образец одобрен със Заповед на Кмета на Община Доспат. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици (ползватели), а при юридическите лица – подпис на представляващия/управителя.
(3) /Нова в сила от 01.01.2021 г./ Община Доспат може да провери през годината, за която е декларирано, че имота няма да се ползва, дали имота се ползва, като поиска справка за ползвана ел. енергия и/или вода през годината от съответните доставчици на ел. енергия и/или вода. Ако се установи, че има потребление на вода и/или ел. енергия, таксата Битови отпадъци се начислява по партидата на Задълженото лице за съответната година и се събира със дължимите лихви за закъснение.
1.3. В чл.18 досегашния текст става ал.1 и се допълва с нова ал. 2. Така чл.18 добива следния вид:
Чл. 18. (1). Таксата за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване може да се определя и според количеството на отпадъците измерени чрез броя на необходимите съдове – кошове, контейнери- големи и тип „Бобър“, за които лицата задължени за таксата, подават в Община Доспат, декларация по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Доспат в срок до 30 ноември на предходната година.

(2). /Нова, в сила от 01.01.2021 г./ Физическите и юридическите липа, конто ползват жилищни или нежилищни сгради, или части от тях за извършване на търговска дейност, включително и при отдаване под наем за търговска дейност, могат да заплащат такса за Битови отпадъци според вида и броя на съдовете, за сградата или съответната част от нея, както следва: за контейнер – 4 куб. м. и/или за съд тип „Бобър“, в зависимост от това кой от двата вида съд са заявили до края на предходната година.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими действия по отразяване на промените в Наредбата.

Приложения:
Предложение с вх.№ИОС-01-188/10.12.2020г. от Зам. кмета на общ. Доспат – Приложение № 1;
Предложение с вх. № ИОС-01-187 / 10.12.2020г. от Н-ка на ОП „ОБЧ – Доспат“ – Приложение №2;

ВНОСИТЕЛ:
инж. ЕЛИН РАДЕВ …………………
Кмет на Община Доспат


Проект на Наредба по чл. 9 от ЗМДТ


Дата на публикуване: 29.01.2021 г.:

Справка за постъпили предложения и протокол от проведено публично обсъждане

spravka_predlojeniq

(Visited 129 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat