Заявления на кандидат потребителите на услугата топъл обяд се приемат постоянно

Обява за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Доспат в условия на пандемията от COVID19“

Уведомяваме Ви че приема за Заявления – декларации на кандидат потребителите по Проект “Топъл обяд в община Доспат, в условия на пандемията от COVID19“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, ще бъде постоянен през целия период на изпълнение на проекта. Заявленията ще се приемат в деловодството на Община Доспат.
Услугата ще се предоставя на територията на цялата Община и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), предоставяне на топъл обяд на потребителите и реализиране на съпътстващи мерки.
Като ползватели на услугата са допустими само:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:
Документ за самоличност /за справка/;
Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/;
ВАЖНО: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна
информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Девин, като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Доспат.
Общинска администрация

(Visited 224 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat