Противоепидемични мерки на територията на Община Доспат от 22.12.2020 г. до 31.01.2020 г.

ЗАПОВЕД
№ А-764 /22.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

На територията на Община Доспат се въвеждат следните временни противоепидемични мерки считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2020 г.:

1.От 4.01.2021 г. учениците от първи до четвърти клас ще учат присъствено и се допускат индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2.Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки.

3.Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

4.От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли.

5.Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.

6.Преустановяват се всички колективни спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика.

7.Ресторантите на територията към местата за настаняване ще работят при използване на капацитета им до 50 % и при ограничено работно време – от 6:00 до 22:00 часа.

8.Търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и моловете остават затворени, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях.

9.Продължава забраната за посещения във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. Игралните зали и казината няма да работят.

10.Фитнес центровете и залите за групови занимания към тях остават затворени.

Заповедта да се сведе до знанието на населението на общ. Доспат и всички ФЛ и ЮЛ за сведение и изпълнение, чрез публикуване на сайта на общината и разлепване на подходящи места на територията на всички населени места от общ. Доспат.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Председателя на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат


Заповед

(Visited 37 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat