Община Доспат започва прием на Заявление–декларация от кандидат-потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд

Обява за проектно предложение за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Доспат в условия на пандемията от COVID19“

Община Доспат започва прием на Заявление–декларация от кандидат-потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд.
Към Заявлението кандидатът попълва и прилага Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.
Топъл обяд ще се предоставя от 01-ви февруари 2021 г., в рамките на работните дни в следните населени места:
град Доспат
село Барутин
село Змеица
село Късак
село Любча
село Бръщен
село Црънча
Като ползватели на услугата са допустими само:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност:
– хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;
– хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, поставени под карантина:
– без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“-Девин.
Комисия към община Доспат ще извърши подбор на потребителите.
Заявления ще се приемат от 21-ти декември 2020 г. от 08.00-17.00 часа в деловодството на Община Доспат.
Подадените Заявления-декларации до 08.01.2021 г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители.
Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.
Лица, поставени под карантина, могат да заявят желанието си за ползване на услугата на тел.:0892 206 764.
Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация може да изтеглите от интернет страницата на „Вестник на Община Доспат“ или да получите на място в деловодството на община Доспат, както и в Кметствата на село Барутин, село Змейца, село Късак, село Любча, село Бръщен и село Црънча.


Необходими документи:

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

(Visited 313 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat