Министър Красимир Вълчев удължи учебната година … Заповед

Удължават учебната година за учениците от 1 до 6 клас, съобщава Пазарджик Днес. Това става ясно от публикуваната днес заповед на образователния министър Красимир Вълчев.

Децата в първи, втори и трети клас задължително трябва да имат по 1 седмица за проектни и/или творчески дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа.

Затова в заповедта на министъра е записано, че учебната година на децата от 1 до 3 клас трябва да приключи на 23 юни, а за тези от 4 до 11 клас – до 30 юни.

Вторият учебен срок пък ще започне по различно време за различните класове.

Така, за учениците от 7 до 12 клас той ще започне на 4 февруари 2021 г., а за учениците от 1 до 6 клас – след изтичане на 18-те учебни седмици от първия срок, в зависимост от решението на съответното училище.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-3472/ 27.11.2020 г.

На основание чл. 104 ал. 1 и чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.
на министъра на здравеопазването и поради необходимост от допълнителни компенсиращи
мерки за учениците от I – VI клас в условията на преустановен присъствен образователен
процес в училищата поради COVID-19

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М:
Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г., както следва, като определям:

Коледна и междусрочна ваканция:
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
03.02.2021 г. вкл. междусрочна за VII – XII клас
един ден – в зависимост от решението на междусрочна за I – VI клас
съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3
Две седмици за учениците в IV-VI клас, в които дните да са неучебни, а да се
използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от
разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на
съответното училище.
Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески
дейности и две седмици, в които дните да са неучебни, а да се използват за компенсиращи
мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна
среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище. 1 

Начало на втория учебен срок:
04.02.2021 г. VII – XII клас
Първият учебен ден след изтичане I – VI клас
на 18 учебни седмици
в зависимост от решението на съответното училище
за дни с дейности по т. 2 и т. 3
Край на втория учебен срок:
23.06.2021 г. I – III клас
30.06.2021 г. IV – XI клас В останалата си част Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г. остава непроменена.
Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от
предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел
осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите
служители в училищата.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата
на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на
образованието, както и на всички заинтересовани лица 27.11.2020 г. X
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

(Visited 239 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat