Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.11.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

П О К А Н А

На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М Е:

Общинските съветници на заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.11.2020 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Докладна записка с вх.№ОбС-01-428/22.10.2020 г. Относно: Изменение и Допълване на разчета за финансиране на Капиталовите разходи на Община Доспат за 2020 година
Докладва:Кметана Община Доспат
инж. Елин Радев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-442/11.11.2020 г. Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 година на територията на община Доспат
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-438/02.11.2020 г. Относно: Одобряване на ПУП – ПП за обект: „Трасе на нов водопровод до ПИ с идент. №23025.39.72 и ПИ с идент.№23025.39.45 в местност „Келебека”, землище на гр. Доспат, обл. Смолян “ с инвеститори: Слих Раджеп Карамустафа и Славей Иванов Сивчев.

Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-441/11.11.2020г.Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключване на предварителен договор на ПУП – ИПР за кв.38 на с.Барутин.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-437/29.10.2020 г.Относно:Даване съгласие за построяване на навес от животновъд, ползващ под наем общински имот : 44643.16.16 по КККР на с.Любча – пасище, мера в дългосрочен период
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев

6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-444/13.11.2020 г. Относно: Мотивирано предложение за изработка на ПУП-ИПР за кв.46 по плана на село Любча.
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев

7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-446/13.11.2020 г. Относно: Отмяна на Решение №167 от 27.10.2020 година на Общински съвет Доспат.
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев

8. Разни.

Общински съвет Доспат

(Visited 61 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat