Временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. … ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ А-644/12.11.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от осми до дванадесети клас . Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика..
7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.
8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
10. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в общината.
11. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
13. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
14. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.на министъра на здравеопазването.
17. Общинския кризисен щаб, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създаде необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на общината, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответното населено място.

II. Заповед № А-621 от 28.10.2020 г. се отменя.
III. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020 г.
Заповедта да се публикува на сайта на Община Доспат,на електронния вестник на Община Доспат и се изпрати на кметовете на населени места и кметски наместник за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Красимир Горов – председател на общински кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


ЗАПОВЕД

(Visited 608 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat