Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат
Публичното обсъждане се обявява за срок от 09.11. 2020 г. до 09. 12. 2020 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: obshtina.dospat@dospat.egov.bg или в общинска администрация гр. Доспат,ул.“Капитан Петко войвода“№3, ет. 2,стая 212.
1.Причини и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат
Промени в закона за ветеринарномедицинската дейност,касаещи задълженията на местните органи и местните администрации по отглеждането на селскостопански животни и птици.
Приемането на Наредбата се налага съгласно чл. 133 от ЗВМД според който „Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Доспат
2.Цели, които се поставят с Наредбата:
По естеството си Наредбата е нормативен административен акт съгласно определението на чл.75 от АПК, защото съдържа административно правни норми,отнасящи се за неопределен брой адресати и има многократно правно действие.
3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения на Наредбата:
Съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Наредба по чл.133 от ЗВМД


Справка за постъпили мнения и предложения

(Visited 270 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat