Временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. … ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ А-621/28.10.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19

Н А Р Е Ж Д А М:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове,занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.
3. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
11. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
12. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от
21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
13. Общинския кризисен щаб, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създаде необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на общината, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответното населено място.
Заповедта да се публикува на сайта на Община Доспат,на електронния вестник на Община Доспат и се изпрати на кметовете на населени места и кметски наместник за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Красимир Горов – председател на общински кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


заповед 621

(Visited 67 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat