Заседание на Об С Доспат на 27.10.2020 г. от 15.00 часа … Дневен ред

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

С В И К В А М:

Общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.10.2020 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Докладна записка с вх.№ОбС-01-416/12.10.2020 г. Относно: Изменение и допълнение на Капиталовия списък на Община Доспат за 2020 година.
Докладва:Кметана Община Доспат
инж. Елин Радев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-412/08.10.2020 г. Относно: Изменение и Допълнение на разчета за финансиране на Капиталовите разходи на Община Доспат за 2020 година.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-419/15.10.2020 г.Относно: Кандидатстване на община Доспат за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOPOO 1-4.064 МИРГ ,.ВЗР: Батак – Девин – Доспат” Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с матките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, посредством ВОМР
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-415/12.10.2020 г. ОтносноУчредяване на право на ползване и сервитут върху земи от общински поземлен фонд ,а именно върху част от имот №№23025.74.2 по КК на гр.Доспат .
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-401/30.09.2020 г. Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ИПР (подробен устройствен план – изменение на план за регулация) за кв.2 на с. Црънча, община Доспат.
Докладва:КметанаОбщинаДоспат
инж. Елин Радев

6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-414/09.10.2020 г.относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Доспат за имот с идент. №23025.50.3 в м. „Ирийте” по КК и КР на град Доспат с възложител Андрей Халаче.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-411/08.10.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построената сграда в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
8. Докладна записка с вх.№ОбС-01-410/08.10.2020 г.относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
9. Докладна записка с вх.№ОбС-01-413/08.10.2020 г. относно: Даване съгласие за построяване на навес и поставяне на електро-пастир от животновъд, ползващ под наем общински имот : 31259.16.254 по КККР на с.Змейца – пасище,Мера в дългосрочен период.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
10. Докладна записка с вх.№ОбС-01-422/19.10.2020 г. относно: Разрешение за изработка;Одобряване на задание, сключване на предварителен договор на ПУП –ИПР за кв.8 на гр.Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
11. Докладна записка с вх.№ОбС-01-424/19.10.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
12. Докладна записка с вх.№ОбС-01-423/19.10.2020 г. относно: Отдаване под наем на помещение разположено на първия етаж в сградата на Кметство Змейца.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

13. Разни.

инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

(Visited 173 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat