Заседание на Общински съвет Доспат на 28.09.2020 г. … ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

С В И К В А М:

Общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-01-387/15.09.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построената сграда в имота .
Докладва: Кмета на ОбщинаДоспат
инж. Елин Радев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-388/15.09.2020 г. относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-389/15.09.2020 г. относно: Одобряване на ПУП – ИПР и ПЗ – в кв.63 на гр.Доспат
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-390/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключване на предварителни договори на ПУП – ИПР за кв.52 на с.Любча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-391/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание , Сключване на предварителни договори на ПУП – ИПР за УПИXXIX кв.45 на с.Любча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-392/15.09.2020 г.относно: : Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано предложение за УПИ XII и УПИ XIII, кв.15 на с.Црънча.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-393/15.09.2020 г. относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано предложение за УПИ I, кв.10 на с.Късак.

Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

8. Разни.

инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

(Visited 173 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *