ОБЯВА: ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СМОЛЯН

гр. Смолян,  ул. ” Хан Пресиян ”  № 40, 0301/6-30-52

О   Б   Я  В   A    

 ЗА  НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

  1. Със заповеди №№ ОХ-760/16.08.2019 г., ОХ-762/16.08.2019 г., ОХ-763/16.08.2019 и ОХ-772/20.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система, Сухопътните войски, 68-ма бригада „Специални сили”и Военноморските сили, като са разкрити процедури за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

         -за Стационарната комуникационна и информационна система – 2 (две) длъжности за офицери;

         -за Сухопътните войски – 198 (стодеветдесет и осем) длъжности за войници, включително 10 длъжности за в.ф.28330-Смолян;

         -за 68-ма бригада „Специални сили” – 11 (единадесет) длъжности за войници;

         -за Военномоирските сили – 100 (сто) длъжности за матроси;

  1. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен – Смолян и Офиса за военен отчет община Доспат за:

2.1.Наименованията на вакантните длъжности, населените места на военните формирования, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.

2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.

2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.

2.4.Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.

  1. Място за подаване на документите: Военно окръжие II степен – Смолян.
  2. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.

Информация за  длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg

Телефон за контакти:

0301/6-30-52  и  0884251757- Военно окръжие Смолян

0894 43 81 71 – Офис за водене на военен отчет община Доспат

(Visited 306 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat