Предприетите действия на Община Доспат по принудителното премахване на незаконен строеж – стоманобетонна подпорна стена и премахването на преместваем обект модулна станция за светли горива са законни, постанови съдът

С РЕШЕНИЕ № 8487/06.06.2019 по адм. дело № 14418/2018 по описа на Върховният административен съд на Република България е отхвърлено искането на Е. Мутафов и С. Мутафова за отмяна на основание чл. 239, т. 4 от АПК на влязлото в сила съдебно решение № 430 от 26.10.2018г. по адм. дело № 276/2018г. по описа на Административен съд – гр. Смолян с което са потвърдени като законосъобразни уведомителни писма с които е насрочено принудителното изпълнение на влезнала в сила заповед № А – 630 от 10.10.2016г. на Кмета на община Доспат за премахване на незаконен строеж стоманобетонна подпорна стена, находяща се в ПИ с идентификатор № 23025.501.291 по кадастралната карта на гр. Доспат, собственост на Евтим Мутафов и Сърма Мутафова. С горецитираното Решение Върховния Административен Съд потвърждава законосъобразността на предприетите действия от страна на Община Доспат по принудителното премахване на незаконния строеж.

С РЕШЕНИЕ № 255/10.07.2019 по адм. дело № 323/2018 по описа на Административен Съд Смолян е отхвърлил отрицателно предявените искове от Евтим Мутафов и Сърма Мутафова на основание чл.292 и сл. От АПК, че същите не дължат изпълнение на Заповед №А-630/10.10.2016г на Кмета на Община Доспат относно премахването на незаконен строеж стоманобетонна подпорна стена, находяща се в ПИ с идентификатор № 23025.501.291 по кадастралната карта на гр. Доспат, собственост на Евтим Мутафов и Сърма Мутафова. С решението на Административен Съд Смолян се потвърждават като законносъобразни предприетите и осъществени действия от страна на Община Доспат по частичното премахване на незаконен строеж стоманобетонна подпорна стена, находяща се в ПИ с идентификатор № 23025.501.291 по кадастралната карта на гр. Доспат, собственост на Евтим Мутафов и Сърма Мутафова.

С РЕШЕНИЕ № 9826/26.06.2019 по адм. дело № 12798/2018 по описа на Върховният административен съд на Република България е потвърдено като законосъобразно решение № 308/06.08.2018 г. постановено по адм.дело № 68/2018 г. по описа на Административен съд – Смолян, с което е потвърдена като законосъобразна Заповед № А-153/28.03.2018 г. на кмета на Община Доспат, издадена на основание чл.57а, ал.1, т.1 вр. ал.2 и ал.3 ЗУТ с която е наредено на „Доспатлес 2000” АД премахването на преместваем обект: „Модулна станция за светли горива MSSG-10-D, поставен в частен имот с идентификатор 23025.110.155 по КККР на гр.Доспат, без разрешение за поставяне. С горецитираното решение е потвърдена законосъобразността на действията на Община Доспат по установяването на незаконния преместваем обект Модулна станция за светли горива MSSG-10-D, собственост на „Доспатлес 2000” АД.

(Visited 857 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *