През втората половина на 2021 г. изтича срокът на валидност на голям брой лични документи

През втората половина на 2021 г. изтича срокът на валидност на голям брой лични документи. В тази връзка от сектор “Български документи за самоличност“ в ОД МВР-Смолян напомнят, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на областта могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко районно управление на област Смолян, а не само в съответното районно управление по постоянен адрес. Готовите лични документи ще се получават в звената, където са подадени заявленията за издаване на български лични документи.
С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:
Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. За изтичащите след 1 февруари 2021 г. важи регламентирания срок в Закона за българските лични документи, подмяна до 30 дни, след изтичането им. При не подадено заявление за подмяна или за издаване на нов личен документ в този срок води до налагане на административни санкции /глоба от 20 до 150лв/.
Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга.
От сектор “Български документи за самоличност“ апелират, да не чакате крайния срок за смяна на лични документи и напомнят, че същите могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

(Visited 172 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat