ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

 Заповядайте на 13 май 2019 г. на НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ по проект „Проектиране и изграждане на компо стираща инсталацияи на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“, с партньори Община Сатовча, Община Борино, Община Девин и Община Сърница.

 Място и адрес : 11 часа в зала „Туристически информационен център”, ул. „Кап. Петко Войвода“ №1 и 13 часа в м. „Гайтанина“, с.Барутин (в дясно по пътя за Депото за неопасни битови отпадъци).

Основните цели, които ще се постигнат с реализирането на този мащабен проект са в унисон с изискванията на Националния план за управление на отпадъците и Общинските програми за управление на отпадъците , а именно:

  1. С въвеждането в експлоатация на компостиращата инсталация ще бъдат оползотворявани всички зелени отпадъци за производство на компост и неговото реализиране за подобряване почвата на обработваемите площи.
  2. С въвеждането на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци ще се отделят четири фракции:
  • Метали
  • Пластмаси
  • Стъкло
  • Хартия и картон

Тези отпадъци, веднъж правилно третирани ще бъдат връщани за рециклиране и повторна употреба – така наречената кръгова икономика.По този начин почти наполовина ще бъде намален обема на битовите отпадъци , които ще се депонират в депото  и ще бъде удължен неговия експлоатационен период.

Реализирането на проекта ще доведе до намаляване количествата на депонираните отпадъци,опозотворяване на 100% на зелените отпадъци,реална възможност за отпадане на отчисленията по чл.64 ,ще има и социален ефект,тъй-като ще бъдат разкрити 12 постоянни нови работни места и не на последно място в общините от регионалното сдружение ще бъдат създадени предпоставки за опазване на околната среда в по-големи мащаби.

Проектът е  на стойност 9 654 503,76 лв., от които:

  • 6 198 106,87 лева ( шест милиона сто деветдесет и осем хиляди сто и шест лева, осемдесет и седем стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие;
  • 1 093 783,57 лева (един милион деветдесет и три хиляди седемстотин и осемдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
  • 830 063,72 лева (осемстотин и тридесет хиляди шестдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) собствен принос на Бенефициента;
  • 1 532 549,60 лева (един милион петстотин и тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки) недопустими разходи.

 

 

 

(Visited 180 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat