Заповед относно допустими присъствени занятия в училищата на територията на Община Доспат от 18.01.2021 година

ЗАПОВЕД

№ К-43/15.01.2021 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и актуалната епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID – 19

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Считано от 18.01.2021 г . допускам присъственото провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;
г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;
д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;
е) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
з)общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
2. Дейностите по т. 1 се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“.
Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г.
Заповедта да се съобщи на всички директори на учебни заведения на територията на общината за сведение и изпълнение и се качи на електронния вестник на община Доспат.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Светлин Красенов – секретар на ОбКЩ – Доспат.

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


Заповед

 

(Visited 48 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat