Публично обсъждане на: Промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Доспат,
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с промени в Закона за автомобилните превози в сила от 01.01.2021 г.( – ДВ, бр. 60 от 2020 г.) с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени ви уведомяваме, че на 10.02.2021 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта за промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 9:00 ч. на 09.02.2021г.

07.01.2021г.
Община Доспат

проект

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От
Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Относно: Промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ДВ, бр. 60/07.07.2020 г., са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 01.01.2021 г. и са в следните насоки:
Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица издават удостоверения за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници, по адреса на управление на търговеца;
Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица вписват, отписват и нанасят промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“). ИА „АА“ предоставя на кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица достъп до регистъра по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът, извършващ таксиметров превоз на пътници, подава заявление до кмета на общината, към което прилага документите, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име, и списък на превозните средства, с които ще извършват дейността.
Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на определени в ЗАП изисквания.
При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им. В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.
Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на законовите изисквания или не е приложил необходимите документи към заявлението. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.12, ал14 от ЗАП (В сила от 1.01.2021 г. – ДВ, бр. 60 от 2020 г.) с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по ал. 1.
С цел изпълнение на изискванията и за вписване на промените, предлагаме чл.28 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ да се измени, както следва:
Досегашния текст на чл.29 да стане ал.1 , като точка 1 и 3 се премахват, а останалите три точки се номерират последователно , като 1, 2 и 3. Да се създаде нова ал.2.
Така, чл.28 следва да придобие следния вид :
Чл.28,ал.(1) За извършване на дейности свързани с транспорта се събират такси, както следва:
1. Издаване на разрешение за обслужване на обекти в забранени за превозни средства улици – 20.00 лв.
2 Заверка на маршрутно разписание по транспортна схема – 10.00 лв.
3 Заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз –10.00 лв.
Ал.(2) /нова, в сила от ….. 2021г./ За извършване на таксиметров превоз се събират такси , както следва:
1. Такса за издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.
2. Такса за вписване на промени в удостоверението за регистрация – 10.00 лв.
3. Такса за заличаване на удостоверението за регистрация – 10.00 лв.
4. Издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз, комплектовано с холограмен стикер – 20.00 лв. за всеки таксиметров автомобил.
5. Такса за ползване на местостоянка – 5.00 лв. на месец за всеки таксиметров автомобил.

Предложението за приемането на промени в Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат са подложени на обществено обсъждане в съответствие с чл.69, ал.2 от АПК, което е видно от Протокола за проведеното обществено обсъждане.

Във връзка с казаното до тук предлагам следният проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12,ал14 от Закона за автомобилните превози, чл.6, ал.1,т.е от ЗМДТ, във връзка с чл.8, ал.1, 2, 3 и 4 от Закона за местните данъци и такси

1. Общински съвет Доспат, изменя чл.28 от Наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат, като чл.28 придобива следния вид:

Чл.28, ал.(1) За извършване на дейности свързани с транспорта се събират такси, както следва:
2. Издаване на разрешение за обслужване на обекти в забранени за превозни средства улици – 20.00 лв.
4 Заверка на маршрутно разписание по транспортна схема – 10.00 лв.
5 Заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз –10.00 лв.

ал. (2) /нова, в сила от ….. 2021г./ За извършване на таксиметров превоз се събират такси, както следва:
6. Такса за издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.
7. Такса за вписване на промени в удостоверението за регистрация – 10.00 лв.
8. Такса за заличаване на удостоверението за регистрация – 10.00 лв.
9. Издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз, комплектовано с холограмен стикер – 20.00 лв. за всеки таксиметров автомобил.
10. Такса за ползване на местостоянка – 5.00 лв. на месец за всеки таксиметров автомобил.

ВНОСИТЕЛ:
инж. ЕЛИН РАДЕВ …………………
Кмет на Община Доспат

Изготвил: Кр. Горов …………………
Н-к Отдел ИЕСС

Съгласувал:Юл.Джамбазова
Юрисконсулт на общ.Доспат

Съгласувал : Сл. Сельошев ……………..
Зам. Кмет на общ. Доспат


Промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат


Дата на публикуване: 10.02.2021 г.

Справка за постъпили мнения и предложения.

 

(Visited 104 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat